بازیگر

نگاهی به تصویر گری روحانیت در سینما و تلویزیون (بخش نهایی)

نگاهی به تصویرگری روحانیت در سینما و تلویزیون (بخش نهایی)

چکیده: یک روحانی فقط در عمامه، عبا، قبا، نعلین و تسبیح خلاصه نمی شود که اینها همه پوسته است. بلکه این قشر دارای عالم وسیعی از معنا، ارزش، ذوق و سلیقه و فرهنگ است؛ نحوه ی زندگی، برخوردها، عبادت ها، آموزش و مباحثه، نوع دید و نحوه ی تحلیل از جمله مسائلی است که پرداختن به آنها این نقش ها را باورپذیر...

نقد و بررسی معراجی ها(نقد 3)

نقد و بررسی معراجی ها(نقد 3)

چکیده: مثل اینکه قصد ندارد دست از سر سینما – و ما – بردارد این حضرت ده نمکی. واقعاً حضور این آدم چه دردی را دوا می کند از فرهنگ ما؟ هر روز پر مدعا تر، پوچ تر، ورّاج تر، وقیح تر و بد تر از دیروز. دیگر باید از مسؤلین خواهش کرد که بودجه ای اختصاص دهند به جلوگیری از ده نمکی برای تاختن در سینما و به...