فیلم ـ رگ خواب ـ سینمای دینی

یادداشتی بر رگ خواب یا سادگی و ساده لوحی مینا

چکیده:از عوامل جذب مخاطب در این فیلم عاشقانه‌های بی‌پرده این فیلم بود که کمتر در فیلم‌های ایرانی دیده شده است