نقد فیلم ـ امپراطور جهنم ـ جشنواره فیلم فجر - شیخ طادی

نقد فیلم امپراطور جهنم

به دلیل آنکه پشت هیچکدام از شخصیتهای فیلم، منطقی وجود ندارد، همه شخصیتها حالت کاریکاتوری به خود گرفته بود تا باعث شود برای مخاطب، باورپذیر نباشد.