کارگروه نقد فیلم - فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر-

بررسی فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

سینمای ایران بهترین سینمای کشورهای مسلمان است؛ چراکه سینمای ایران، صاحب سبک و دارای واحد علمی قابل مطالعه است.