سینمای دینی، سینمای اشراق، ابراهیم حاتمی‌کیا، «دیده‌بان»، «مهاجر»، «از کرخه تا راین»، «بوی پیراهن یوسف»، «آژانس شیشه‌ای»

تحلیل و بررسی سینمای دینی در آثار ابراهیم حاتمی‌کیا (بخش اول)

در این پژوهش سعی شده است به کلیت برخی از مفاهیم دینی ارائه شده در آثار منتخب ابراهیم حاتمی‌کیا پرداخته شود