سینمای دینی، سینمای اشراق، ابراهیم حاتمی‌کیا، «دیده‌بان»، «مهاجر»، «از کرخه تا راین»، «بوی پیراهن یوسف»، «آژانس شیشه‌ای»

تحلیل و بررسی سینمای دینی در آثار ابراهیم حاتمی‌کیا (بخش سوم)

انسان در فیلم‌های حاتمی‌کیا در طول داستان به تکامل خود می‌رسد

تحلیل و بررسی سینمای دینی در آثار ابراهیم حاتمی‌کیا (بخش دوم)

درواقع کارگردان می‌گوید که محبت حقیقی انسانی وقتی در مسیر الهی قرار می‌گیرد و رنگ و بوی خدایی به خود می‌گیرد، خیر و برکاتش چندین برابر می‌شود درواقع کارگردان می‌گوید که محبت حقیقی انسانی وقتی در مسیر الهی قرار می‌گیرد و رنگ و بوی خدایی به خود می‌گیرد، خیر و برکاتش چندین برابر می‌شود