مصاحبه - سینما - استاد رسولی، سینمای دینی

مصاحبه با استاد رسولی

علت این امر که ما به یک جایگاه مشخص در سینمای دینی نرسیده ایم و یا تلخ تر که از آن فاصله گرفته ایم را باید در فردیت هنرمند جست و جو کنیم . یعنی ما به طوری گرفتار خودمان هستیم که بیرون از خودمان را به سختی می توانیم ببینیم