نقد علمی

مصاحبه

مصاحبه با محمود فرهنگ؛ مدیرتئاتر دینی(قسمت دوم)

چکیده: ما نقد جدی به سینما نداریم که اگر داشتیم جایگاه سینمای ما این نبود .البته در نقد اغراض فردی و شخصی نباید وجود داشته باشد بلکه باید یک نقد علمی باشد.